Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

marți, 15 decembrie 2009

DESPRE ANTIHRIST

Nu va lepadati de Hristos! Nu va insemnati cu 666! (V)

Prigonirea creştinilor în timpul lui Antihrist
Antihrist fără de măsură înalţându-se pe sine şi fara de sfiala îngâmfându-se se va întoarce împotriva creştinilor, dar înca si împotriva Bisericii lui Dumnezeu. Persecuţia contra creştinilor şi a Bisericii lui Hristos va fi puternicăşi cumplită cum nu a mai cunoscut niciodată omenirea. Va începe lupta plin de mânie după moartea lui Ilie si a lui Enoh şi va domni trei ani şi jumătate. Sf. Ipolit spune că: "Mari tulburări şi mâhnire se va face în întreagă lume. Pretutindeni credincioşii vor fi prigoniţi şi ucişi, vor fi prinşi prin cetăţi si pe ogoare si vor fi omorâţi. Va vărsa sângele drepţilor şi mulţi vor fi aruncaţi la fiare sălbatice, iar copii vor fi omorâţi. Oamenii vor rămâne neîngropaţi şi vor fi sfâşiaţi de câini. Femeile şi fecioarele vor fi necinstite în faţa lumii, si vor fi luate cu forţa averile credincioşilor, şi cimitirile sfinţilor vor fi profanate, iar moaştele lor vor fi aruncate şi risipite. Demonii vor batjocori şi vor însemna pe oameni, iar cinstirea lui Dumnezeu în cetăţi va fi tulburată, deoarece sfinţii vor fi persecutaţi.
Tulburare va fi atât pe cale cât si în pustiu, deoarece oamenii vor fugi
pentru ca sa se ascundă. Tulburare va fi şi pe mare, fiindcă oamenii vor fi siliţi ca sa fugă pe mare si să se refugieze pe insule, ca să scape, dar şi acolo credincioşii vor fi urmăriţi şi vor fi ucişi. Atunci pâmântul va fi neroditor si oraşele pustii şi întreaga lume va fi pustie. Unii "vor muri de foame, unii de sete, iar alţii de frica, de groaza şi de zbucium. Unde sa se ascundă omul? In cine să se încreadă copiii si unde să se mute cei ce trăiesc pentru ca sa găsească alinare sufletească? Atunci vor plânge pruncii, părinţii se vor tângui, fraţii şi rudeniile se vor întrista nestiind pe cine s ă-l plânga mai întâi.
Acestea şi chiar mai multe se vor face cu creştinii, de către Antihrist şi de cei înseninaţi cu 666. "Căci mai presus de martiri vor fi atunci mărturisitorii", zice Sf. Chiril. ~ntrucât sfinţii care au fost s-au luptat cu oamenii, dar în timpurile acelea sfinţii se vor lupta de-a dreptul cu diavolul fa]ă către fa]ă.
Aşadar, în vremea aceea, cel care va răbda şi nu se va însemna cu 666, va fi mai presus decât toţi martirii [i mărturisitorii lui Hristos din trecut.
Prigonirea Bisericii
Diavolii fiind aruncaţi din slava si strălucirea cerească, fiind doborâţi si biruiţi în război, continuă, acum, prigoana împotrivă Bisericii. Căderea şi înfrângerea lor i-au facut să se pregătească de luptă cu sălbăticie.
"Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pamânt, a prigonit pe femeia care născuse prunc. Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale vulturului ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremi şi jumătate de vreme departe de fa]a şarpelui"(Apocalipsa 12, 13-14).
Prigonirea femeii înseamnă prigonirea Bisericii.
Desigur femeia înveşmântata cu soarele nu este Biserica triumfătoare din cer, ci aceea de pe pamânt care va fugi în pustiu ca să scape de mânia balaurului, primind putere dumnezeiască, căci Hristos ocroteşte Biserica cu nemărginita Sa putere. Sf. Ipolit zice că: "Vor plânge atunci toate Bisericile lui Dumnezeu, cu amură tânguire; ca atunci va lipsi cu totul din ele Sf. Liturghie si alte sfinte slujbe, şi toate vor fi părăsite ca nişte urâciuni. Sfântul şi cinstitul Trup şi Sânge al lui Hristos nu se va mai vedea în zilele acelea, încetând cu totul slujbele cele sfinte. Vor înceta atunci toate cântârile bisericeşti; citirea Sf. Scripturi nu se va mai auzi şi învăţătura Sf. Evanghelii de tot va tăcea".
Sf. Efrem zice: "Mulţi dintre sfinţi şi credincioşi vor fugi în pustiu şi se vor ascunde în munţi şi peşteri rugându-se Domnului cu umilinţă ca să-i conducă în locuri sigure, pentru ca sa refuze pe Antihrist şi să nu vadă semnele cumplite si înspăimântătoare ale lui Antihrist".

Cu toate acestea Antihrist va trimite demoni în munţi şi peşteri si în tot locul ca sa-i prindă. Dar Dumnezeu Cel a toate iubitor neîncetat îi va ocroti. Iar celor pe care Antihrist îi va prinde le va cere să i se închine şi să primească semnul 666. Cei care vor refuza semnul vor fi batjocoriţi, pedepsiţi şi chinuiţi amarnic cum nu se poate spune. Dar pedeapsa lui Dumnezeu asupra celor însemnaţi va fi foarte mare, pe cât de mare va fi ajutorul pentru cei care vor rămâne credincioşi.
"Să nu aveţi nici o milă si ochiul vostru să fie necruţător! Ucideţi şi nimiciţi pe bâtrâni, tineri, fecioare, copii, femei, dar sa nu vă atingeţi de nici un om, care are pe frunte semnul crucii!" (Iezechiel 9, 5-6).
Aşadar, îngerii vor cruţa pe toţi cei care vor purta pe frunte semnul crucii, si de ei nu se va atinge pedeapsa Domnului.
Dumnezeiescul Apostol Ioan scrie: "Şi am auzit un glas din cer zicând: Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiti loviţi de pedepsele sortii ei" (Apocalipsa 18, 4).

Biruirea lui Antihrist
Antihrist după ce va domina lumea se va numi pe sine "împărat a tot pamântul în veci", şi se va semeţi că împreună cu demonii şi cei însemnaţi vor putea rezista în ziua înfricoşata a venirii lui Hristos. Fiul pierzării se va ridice cu vicleşug împotriva Fiului lui Dumnezeu. Diavolul, cu mânie, multă va `ncerca împreună cu cei însemnaţi sa reziste în războiul cel mare al Armaghedonului, unde se va declara potrivnic Mântuitorului Hristos. Cu toate acestea Iisus Hristos va veni ca un Biruitor şi-l va birui.
Iată ce scrie Sf. Ioan Evanghelistul: "Şi fiara a fost răpusăşi, cu ea, proorocul mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în iezerul de foc, unde arde pucioasă. Şi diavolul, care-i amăgise, a fost aruncat în iezerul cel de foc şi pucioasă, unde este şi fiara şi proorocul mincinos, şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor"(Apocalipsa 19, 19-20; 20, 10).
Aşadar, Antihrist şi proorocul mincinos vor fi aruncaţi după dreptate în iezerul cel de foc, care este moartea cea de-a doua. (Apocalipsa 20, 14) Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia din porunca celui Atotputernic, care iese din gura lui Hristos, a "Celui ce sade pe cal" (Apocalipsa 19, 21).
Infricoşătoare va fi distrugerea lui Antihrist şi a puterilor lui de către Hristos.
Armata trufaşului Antihrist se va preface într-un cimitir, unde nenumăratele trupuri ale celor ucişi vor fi "jertfa cea mare" pentru tot felul de pasări si fiare sălbatice. (Iezechiel 39, 16-17)
Zdrobirea puterilor lui Antihrist va fi nu numai un eveniment local,

ci va cuprinde atât lumea văzuta cât şi cea nevăzută. Căci în lupta aceea a Armaghedonului, armata demonilor, a blasfemitorilor, a hulitorilor de Dumnezeu, a celor însemnaţi, a închinătorilor lui Antihrist, a căpeteniilor, a bancherilor şi a tuturor celor potrivnici lui Dumnezeu, vor fi nimiciţi.
Toţi aceia care au divinizat fiara [i s-au supus ei vor fi zdrobiţi ca vasele olarului. (Psalmi 2, 9)
Va fi, aşadar, lupta aceasta sfârşitul a toată stricăciunea pamântului.
A DOUA VENIRE A DOMNULUI
Aşadar, fiara antihristă, sistemul de comunicaţii ateu, sectele şi însuşi Antihrist vor fi zdrobiţi cu arătarea lui Hristos: "Şi am văzut cerul deschis, şi iată un cal alb, şi cel ce şedea pe el se numeşte Credincios şi Adevărat [i judeca şi se războieşte întru dreptate. Iar ochii lui sunt ca para focului, si pe capul Lui sunt cununi multe, şi are nume scris, pe care nimeni nu-l înţelege, decât numai El. Şi este îmbrăcat în vesmânt stropit cu sânge, şi numele lui se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu" (Apocalipsa 19, 11-13).
Hristos va fi însoţit de oştirile îngereşti, si va veni cu multă slavă. Astfel va veni ca un biruitor, precum vine un împărat încununat cu biruinţă. El va fi Dreptul Judecător fiindcă cu dreptate va judeca pe toţi. Flăcări va scoate privirea Atotputernicului Hristos, care pe cei necredincio şi îi va arde, iar pe sfinţi îi va lumina.
Sf. Părinţi afirma că numele pe care-l va purta este numele Lui: "Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu". Veşmântul cu care este îmbrăcat este haina purtătorului de biruinţă stropită cu sângele jertfei de pe Cruce. El va fi însoţit de oştirile cereşti îmbrăcate în "vison alb, curat", iar din gura Lui va ie[i adevărul, şi cuvântul Lui atotputernic va fi ca o sabie cu dou ă tăişuri, care să lovească cu puterea dumnezeirii Lui toate neamurile. Şi El va păstori popoarele cu toiag de fier (Psalmi 2, 9). "Şi pe haina Lui şi pe coapsa Lui are nume scris: "împăratul împăraţilor si Domnul domnilor".
După a doua venire va avea loc învierea morţilor (Apoc. 20, 13). Sf. Ap. Pavel zice: "Nu vom lua înaintea celor adormiţi, pentru că însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer si cei morţi întru Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinâm pe Domnul în văzduh "(I Tesalonieni 4, 16-18). Şi continuă aşa: "Iata taină va spun vouă: nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba, deodată, într-o clipeala de ochi, la trâmbiţa cea de apoi. Că trâmbi]a va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba" (I Corinteni 15, 51-52). Deci aceia care vor apuca a doua venire a Domnului nu vor muri, ci vor lua într-o clipeală de ochi un trup nestricăcios asemenea celui cu vârsta de 33 de ani, ca a lui Hristos.
Sf. Chiril zice că: "Domnul nostru Iisus Hristos va porunci arhanghelului din cer, care va coborî pe pamânt, ca să zică: Pregătiţi-vă să întâmpinaţi pe Domnul, fiindcă este înspăimântătoare venirea Lui pe pamânt. David zice clar ca Dumnezeul nostru va veni şi râu de foc va curge de la tronul Lui; foc care va cerceta faptele oamenilor. Faptele c ăruia vor fi ca aurul vor străluci nespus, si a cărora vor fi ca paiele vor arde de tot. Domnul zice ca: "Se va arata pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pamântului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multa (Matei 25, 33), şi va zice: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătita vouă de la întemeierea lumii. Veniţi profeţii Mei, veniţi patriarhii Mei, veniţi Apostolii si ucenicii Mei, veniţi martirii Mei, veniţi ierarhii Mei, veniţi iubiţii Mei, care aţi trăit în munţi în peşteri şi în crăpaturile pamântului pentru dragostea Mea, veniţi tineri care aţi preferat mai mult martiriul de la mai marii lumii, veniţi voi cei care aţi păzit dogmele învăţăturii Bisericii Mele, alergând mereu în apărarea Mea, veniţi voi toţi ca să moşteniţi toate cele gătite în împarăţia Mea. In alt loc Domnul zice: "Eu sunt învierea şi viaţa, cel ce crede în Mine, chiar daca va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac (Ioan 11, 25-26).
De asemenea noi citim: "Iată, vin curând, şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia cum este fapta lui" (Apocalipsa 22, 12).
Vin, zice Domnul, repede si am cu Mine plata pentru ca să răsplătesc fiecăruia după credinţa şi virtuţile lui.
Aşadar după a doua venire Domnul nostru Iisus Hristos se va aşeza pe tronul slavei Sale, si se vor aduna înaintea Lui toate neamurile si to ţi fiii pamântului (Matei 25, 32). Şi se vor aduna toţi oamenii de la Adam pâna la sfârşitul veacurilor. Pe toţi aceştia îi va despărţi Domnul precum desparte păstorul oile de capre. Va aşeza, aşadar, oile de-a dreapta si caprele de-a stânga Lui şi va spune celor de-a dreapta: "Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătita vouă de la întemeierea lumii. Căci flamând am fost şi Mi-ai dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat sa beau; străin am fost şi M-ati primit; gol am fost şi M-ati îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost si aţi venit la Mine.
Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flamând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi ti-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar împăratul , răspunzând, va zice catre ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-acesti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
Atunci va zice celor de-a stânga: Duceţi-va de la Mine, blestemaţilor,
în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost si nu Mi-ati dat să mânânc; însetat am fost si nu Mi-ati dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă si nu M-ati cercetat.
Atunci vor răspunde si ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă [i nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osânda veşnică, iar drepţii la viaţă vesnica" (Matei 25, 3446).

Rugăciunea Sfântului Ciprian
Domnului să ne rugam.
Stâpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt si slăvit eşti; Impăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, slava Ţie. Tu Cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiata, pentru rugăciunea mea a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi ştinge viclenia lor de la robii Tai; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pamântul şi pamântul sa-şi dea roadele lui; copacii şi viile sa-şi dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecelui; acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagăşi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti. Şi dezleagă pe robul Tău (nurnele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor si ale puterilor potrivnice. Impiedic ă Tu, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece de vrăji şi de toate lucrările satanicesti şi de toate legăturile lui, si distruge toata lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfîntului Tău nume.
Aşa, Doamne, Stâpâne a toate auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău şi dezleagă pe robul Tău( numele ) de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer, sau pe pamânt, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor, sau prin necurătie, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau morţi), sau prin pamântul morţilor, sau daca a venit prin străpungere de ace, dezleaga-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfarâma şi distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzeste-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti.
Zdrobeste cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustieşte, distruge si depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei si fermecatoriei de la robul Tău (numele).
Aşa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tau şi pe robul Tău cu toţi ai casei lui, şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala şi de tot blestemul, de toata mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputinţa, prostia, neîntelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, si de toate rătăcirile si greşalele, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tau, că binecuvântat eşti în veci. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu