Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 10 iulie 2010

DE CE un ortodox NU poate fi ecumenist?

DE CE un ortodox NU poate fi ecumenist?

1. Creştinii ortodocşi mărturisesc în Crez că sunt fii ai unei Singure Biserici Ortodoxe - cea Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească, al cărei singur Cap este Hristos Dumnezeu-Omul. Nu pot fi alte "credinţe" mântuitoare căci numai Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Nu pot fi două sau mai multe "biserici surori" precum nu sunt mai mulţi hristoşi, căci numai Unul Hristos S-a răstignit pe Cruce. Aşadar orice religie, cult, "consiliu ecumenic" sau "biserică" din afara Ortodoxiei sunt socotite de către Sfinţii Părinţi drept erezii; iar ereziile nu sunt biserică şi nici nu pot fi în veac biserici ale mîntuirii.

2. Ecumenismul, prin dorin-ţa sa de a strânge laolaltă toate religiile lumii, îl pune pe Hristos alături de ceilalţi dumnezei ai celorlalte (ne)credinţe. Prin "reconciliere" şi "toleranţă", ecumenismul ignoră Sfânta Cruce, huleşte fecioria Maicii Domnului şi neagă făţiş Sfânta Treime, împotrivindu-se prin aceasta apostoleştilor cuvinte care mărturisesc că în Ortodoxie este doar un singur Domn, o singură Credinţă, un singur Botez (Efeseni 4:5).

3. Ecumenismul înşeală pe ortodocşi chemându-i să se roage, sau să facă slujbe religioase, sau să se împărtăşească împreună cu netrebnicii eretici şi păgâni, ridicîndu-se astfel împotriva celor Şapte Soboare a Toată Lumea la care Sfinţii Părinţi au rânduit pentru veşnicie Sfintele Canoane ce mărturisesc: "Episcopul, sau preotul, sau diaconul care numai s-a rugat cu ereticii - să se afurisească, iar dacă le-a îngăduit ereticilor să lucreze ceva ca şi clerici, să se caterisească." (Canonul 45 al Sfinţilor Părinţi)

4. Ecumenismul, prin întemeierea "Consiliului Ecumenic al Bisericilor", doreşte să înghită în chip viclean Biserica lui Hristos, prin chemarea Ortodoxiei la falsa unire cu mincinoasele "biserici" apostate, religii păgâne şi culte eretice; ecumenismul împacă făţarnic toate "dumnezeirile" şi cutează să amestece în acest sincretism chiar învăţătura ortodoxă despre Hristos. Prin aceste înşelări, C.E.B. doreşte să se impună lumii ca o nouă "biserică" supra-naţională, supra-confesională şi universală, spre a înlocui în conştiinţa ortodocşilor adevărata Biserică şi adevărata învăţătură a lui Hristos.

5. Ecumenismul nesocoteş-te şi desfiinţează Sfintele Taine ale Bisericii zicînd că şi catolicii, monofiziţii, armenii, copţii, protestanţii au aceleaşi "taine" ca şi ortodocşii. Fraţilor, numai în Biserica Ortodoxă lucrează Duhul Sfînt pentru că numai Ortodoxia a păstrat învăţătura lui Hristos neschimbată şi are neruptă continuitatea Harului dăruit Sfinţilor Apostoli la Cincizecime. Numai la ortodocşi vine de înviere Sfînta Lumină la Ierusalim, numai în Ortodoxie sunt sfinţi cu sfinte moaşte.

6. Ecumenismul înşeală pe ortodocşi, zicându-le prin "teoria ramurilor" că fiecare credinţă, orice religie sau cult au aceeaşi rădăcină şi toate deţin o părticică de adevăr, iar prin unirea tuturor în ecumenism se va obţine "adevărata credinţă" cu adevărul "reîntregit". Aceasta ar însemna că Hristos nu este singurul Dumnezeu, nu întrupează tot Adevă-rul şi că Biserica întemeiată de El nu poate călăuzi sufletul omului botezat la sfinţenie, la mântuire, la viaţa veşnică în Împărăţia Cerurilor.

7. Ecumenismul trădează Ortodoxia voind s-o atragă într-o unire cu credinţele pe care Sfânta Biserică le-a osândit acum sute de ani. Ortodocşii primind ecumenismul, alunecă încet în rele pogorăminte în care învăţăturile ortodoxe suferă schimbare - răstălmăcirea învăţăturilor de credinţă, cenzurarea Sfintelor Scripturi, schimbarea sfintelor slujbe şi rânduielilor bisericeşti, pentru a nu "supăra" celelalte credinţe apostate, eretice şi păgâne din "Consiliul Ecumenic".

8. Ecumenismul vorbeşte despre o libertate fără de Cruce, propovăduieşte o "iubire" fără dreptatea sfintelor porunci, plănuieşte unirea credinţelor în diversitatea dumnezeilor. Ecumenismul este o globalizare religioasă ce nu vede omul drept chip al lui Hristos, de aceea când vorbeşte despre Hristos, ecumenismul îl înfăţişează în chip tainic pe Antihrist.

9. Venirea ecumenismului a fost proorocită de Sfinţii Apostoli: "Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sînt înfieraţi în cugetul lor." (1 Timotei 4:1) Ecumenismul nu arată celor din afara Bisericii Ortodoxe calea către adevărata pocăinţă, nu cheamă neortodcşii la Sfântul Botez cel în numele Sfintei Treimi, ci îi întăreşte pe eretici şi păgâni a rămîne în necredin-ţa şi răzvrătirea lor, amăgindu-i că ar fi şi ei "biserici" şi că ar avea parte de mântuire.

10. Ecumenismul, prin ereticele sale învăţături privind unirea "inter-religioasă" şi credinţa într-un "dumnezeu universal", arată asemănare cu gândirea şi lucrarea masoneriei. În fapt, amândouă îmbrăţişează căderile umanismului, prin care se pregăteşte împărăţia şi ridicarea templului lui Antihrist; au aceiaşi conducători ce luptă pe dinlăuntru Biserica - prin depărtarea turmei lui Hristos de Adevărul credinţei , - iar pe dinafară ecumeniştii rup porţile Bisericii spre amestecarea ortodocşilor cu toţi nebotezaţii, cu schismaticii, cu ereticii şi păgânii.

11. Prin "iubirea" tolerantă faţă de "minorităţile sexuale" (sodomiţi, gomorence, transexuali) şi a impunerii preoţiei femeilor, ecumenismul se ridică împotriva rînduielilor Sfinţilor Apostoli, împotriva învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, împotriva a toată Ortodoxia. Aceasta este adevărata "înfrăţire", aşa arată răzvrătirea pătimaşă cu care ecumenismul loveşte împotriva dragostei răstignite a lui Hristos.

12. Această erezie ce şade în spatele unirii tuturor credinţelor eretice - ecumenismul - se doreşte a fi crezut drept "biserică" deasupra "bisericilor", cult peste toate cultele, religia religiilor, arătându-se a fi de fapt noua religie ce va sluji în noul templu din apropiata împărăţia a lui Antihrist. Ecumenismul prin lucrările sale este antiortodox, antibisericesc şi apostatic, pregătind venirea lui Antihrist. Iar amăgitorii care luptă dinlăuntru Biserica Ortodoxă sunt "ortodocşii" ecumenişti care se împotrivesc învăţăturilor Sfinţilor Apostoli şi predaniilor Sfinţilor Părinţi, căci "Cei ce sunt în Biserica lui Hristos aparţin adevărului, iar câţi nu aparţin adevărului, nu sunt nici în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos".

Din "Sfătuire duhovnicească în douăsprezece capete, unde se arată de ce un ortodox nu poate fi ecumenist", alcătuire a

ieromonahului Vasilisc HRISTEA

sursa: toaca.md

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu