Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

marți, 13 iulie 2010

SFÂRŞITUL OMULUI de Smeritul între monahi ZOSIMA PASCAL (II)

3. CUVINTE de la Prooroci şi Apostoli

PSALMUL 45, 6-10: „Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărăţiile, dat-a Cel Prea înalt glasul Său, clătinatu-s-a pământul. Domnul puterilor cu noi, spijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ, stricând războaie până la marginile pământului. Arcul îl va sfărâma şi va frânge arma şi pavezele le va arde cu foc. Înălţa-Mă-voi întru neamuri, înălţa-Mă-voi pe pământ.”
Tâlcuire
Acestea vor fi când se vor ridica cu război cele şapte puteri şi vor veni la Constantinopol. Pentru aceştia zice psalmul: „Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărăţiile.” Pentru minunile ce se vor face atunci în Constantinopol, că sub Sfânta Sofia, biserica cea mare, mai este o altă biserică, şi acolo sunt oameni, preoţi şi cetăţeni mulţi, din vremea când a fost luat Constantinopolul de către turci. Aceştia stau adormiţi de atunci; iar în vremea bătăliei neamurilor vor învia toţi. Şi, văzând lumea astfel de minuni, se vor întoarce toate neamurile de la eresurile lor şi se vor uni cu Biserica Răsăritului. Pentru acestea zice psalmul: „Plecatu-s-au împărăţiile, dat-a Cel Prea înalt glasul Său.” Adică, Dumnezeu Şi-a dat glasul Său şi oamenii L-au primit. Că, în vremea când se vor bate, vor auzi toţi glas din cer strigând: „Staţi, staţi, ajunge!”
Aceasta s-a făcut pentru cei neînţelegători, adică, să-şi cunoască rătăcirea lor şi să vină către Biserica Răsăritului.
Şi zice: „Clătinatu-s-a pământul; Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov.” Adică, nu ne-a lăsat ca să cădem în vreun eres. „Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu pe pământ.” Aici zice pentru toate neamurile pe care le cheamă Dumnezeu, pentru ca să vadă minunile ce au să se facă în vremea aceea, „minunile pe care le-a pus pe pământ, stricând războaiele până la marginile pământului”. După bătălia aceasta, nu se vor mai bate până în vremea celor patru fraţi. „Arcul îl va sfărâma şi va frânge arma şi pavezele le vor arde cu foc.” Şi au să le prefacă în fiare de plug şi seceri; uneltele cele de lemn au să le ardă în şapte ani şi nu vor tăia lemne din dumbravă. Aici zice Proorocul Iezechiel şi pentru cei din China, când vor veni în pământul creştinilor: „Şi îi va pierde Domnul cu trăsnete şi fulgere”, pentru că zice la Apocalipsa: „Vor fi atât de mulţi, ca nisipul mării.”
PSALMUL 71, 7: „Răsări-va în zilele lui dreptatea, şi mulţimea păcii, până ce se va lua luna.”

Tâlcuire
Luarea lunii – se tâlcuieşte drept căderea împărăţiei turceşti cu desăvârşire şi nu se va mai ridica.
Stihul acesta este pentru împăratul cel bun, pe care îl vor pune îngerii. Şi va domni de la mare până la mare şi de la râuri până la marginele lumii. Că împăratul acesta are să boteze toate neamurile cu Sfântul Botez Ortodox.
PSALMUL 74, 2-3: „Când va fi vreme, cu dreptate voi judeca. Topitu-s-a pământul şi toţi cei ce locuiesc pe dânsul.”
PSALMUL 75, 3: „Acolo au zdrobit tăria arcului, arma şi sabia şi războiul.”
Proorocul Isaia: „Şi va judeca între neamuri şi va mustra popor mult şi-şi vor face săbiile lor fiare de plug şi suliţele seceri şi sabia nu o va mai ridica neam, împotriva altui neam, şi nu se va mai învăţa a se bate. Pentru că s-a umplut ţara lor de argint şi de aur şi nu era număr vistieriei lor” (2, 4-7). Deşi am scris în mai multe locuri pentru această pricină le repet numai pentru mai multe mărturii.
Proorocul Isaia zice: „Şi voi pune lor domni tineri şi cei batjocoritori îi vor stăpâni pe ei. Şi în popor se va porni om asupra omului şi asupra vecinului său şi se va scula cu sfadă pruncul asupra celui bătrân şi cel necinstit asupra celui de cinste” (3, 4-5).
Proorocul Isaia (4, 1): „Şi se vor apuca şapte femei de un om, în ziua aceea, zicând: pâinea noastră vom mânca şi cu hainele noastre ne vom îmbrăca, numai numele tău să se cheme peste noi. Ia ocara noastră.”
Proorocul Isaia (13, 2-10): „Ridicaţi semn pe vârful muntelui, strigaţi către ei, faceţi semn cu mâna, ca să intre pe poarta asupritorilor. Eu voi rândui şi îi voi povăţui pe dânşii, uriaşi vor veni să împlinească mânia Mea, bucurându-se şi semeţindu-se. Glas de neamuri, multe pe munţi, asemenea cu neamuri multe, glas de împăraţi şi de neamuri adunate. Domnul Savaot a poruncit neamului înarmat, ca să vină din pământ de departe, de la marginea temeliei cerului, Domnul, şi înarmaţii Lui să strice toată lumea. Plângeţi, că aproape este ziua Domnului şi sfărâmare de la Dumnezeu va veni. Pentru aceea toată mâna va slăbi şi tot sufletul omului se va înspăimânta. Se vor tulbura bătrânii (solii) şi-i vor cuprinde dureri ca pe femeia ce naşte şi se vor plânge unul către altul şi se vor înspăimânta şi-şi vor schimba faţa lor în chipul focului.
Că iată, ziua Domnului vine, nevindecată de mânie şi de iuţime, ca să facă lumea pustie şi să piardă păcătoşii dintrînsa. Că stelele cerului şi luceferii şi toată podoaba cerului nu-şi vor da lumina şi se va întuneca soarele, răsărind, iar luna nu-şi va da lumina sa.”
Proorocul Isaia: „Iată Domnul va strica toată lumea şi o va pustii pe ea, va descoperi faţa ei şi va risipi pe cei ce locuiesc într-însa” (24, 1).
Proorocul Isaia: „În ziua aceea aduce-va Dumnezeu sabia cea sfântă şi mare şi tare asupra balaurului, şarpele ce fuge, şi asupra balaurului celui încolăcit şi va ucide balaurul cel din mare” (27, 1).
Proorocul Isaia: „Apropiaţi-vă neamuri, auziţi boieri! Să audă pământul şi cei ce locuiesc pe dânsul, lumea şi poporul cel dintr-însa. Că mânia Domnului este peste toate neamurile, iar urgia Lui peste numărul lor, ca să-i prindă pe ei şi să-i dea la junghiere. Cei răniţi ai lor şi cei morţi se vor lepăda şi se va sui mirosul lor şi se vor uda munţii cu sângele lor. Se vor cutremura toate puterile cerului şi se va învălui cerul ca o hârtie şi toate stelele vor cădea ca frunzele de pe viţă, cum cad frunzele din smochin, îmbătatu-s-a sabia Mea în cer. Se vor preface văile ei în smoală şi pământul ei în pucioasă şi va fi pământul ei arzând ca răşina, noaptea şi ziua, şi nu se va stinge în vreme veşnică; şi se va sui fumul ei în sus, întru neamuri şi vreme multă se va pustii” (34, 1-5, 9-10).
Proorocul Isaia: „Iată, cu mânia Mea voi pustii marea şi voi deşerta râurile şi se vor usca peştii lor, nefiind apă, şi vor muri de sete. Imbrăca-voi cerul cu întuneric şi, ca un sac, voi pune acoperământ lui” (50, 2-3).
Proorocul Ieremia scrie: „De la Dan vom auzi glasul iuţimii cailor lui; de glasul nechezării cailor călărimii lui, s-a clătinat tot pământul; va veni şi va mânca de tot pământul şi plinirea lui, cetatea şi pe cei ce locuiesc în ea. Pentru că, iată, Eu trimit la voi şerpi omorâtori, cărora nu este leac. Şi vă vor muşca pe voi fără vindecare, cu durerea inimii voastre slabe” (8, 16).

Tâlcuire
Aceste stihuri le zice Proorocul pentru Dan, pentru că antihrist se va naşte din seminţia lui Dan; şi când le zice „pentru glasul iuţimii cailor lor”, înseamnă: atunci când va împărăţi el, se va ridica cu război asupra creştinilor. Că zice Domnul: „Iată, Eu trimit la voi şerpi, împotriva cărora nu este leac; şi vă vor muşca pe voi fără de vindecare.” Şerpii sunt slujitorii lui antihrist; şi pe cei care îi vor înşela şi îi vor pecetlui cu pecetea lui, nu vor putea să se mântuiască fără de mare pocăinţă. Pentru aceasta zice: „Şi vă vor muşca pe voi fără de vindecare.”
De la Proorocul Ieremia: „Şi iată, Eu trimit pescari mulţi, zice Domnul, care îi vor pescui pe ei şi după aceea voi trimite mulţi vânători care îi vor vâna pe ei, de pe tot muntele şi de pe tot dealul şi din crăpăturile pietrelor. Că ochii Mei sunt peste toate căile lor şi nedreptăţile lor nu s-au ascuns dinaintea ochilor Mei. Şi voi răsplăti îndoit răutăţile lor şi păcatele lor, cu care au spurcat pământul Meu cu mortăciunile urâciunilor lor şi cu fărădelegile lor, cu care au umplut moştenirea Mea „(16, 1517).
Proorocul Ieremia: „Aşa zice Domnul: «Iată, relele vin de la neam asupra neamului şi învolburare mare iese de la marginea pământului». Şi vor fi răniţi de Domnul în ziua Domnului, de la marginea pământului şi până la marginea pământului, nu se vor îngropa, în gunoi, pe faţa pământului, vor fi” (25, 32-33).
Proorocul Ieremia: „Că urgia Domnului a ieşit mânioasă, ieşit-a urgie, hrănindu-se; peste cei necredincioşi va veni. Nu se va întoarce urgia mâniei Domnului, până ce se va face şi până ce se va aşeza cugetul inimii Lui. În zilele cele de apoi veţi cunoaşte acestea” (30, 19-20).
Proorocul Ieremia: „Iată, popor vine de la miazănoapte, şi neam mare, şi împăraţi mulţi se vor scula de la marginea pământului, care are arc şi sabie; acesta este silnic, şi nu îi va fi milă, glasul lui ca marea va suna, pe cai vor încăleca gătiţi, ca focul spre război, asupra ta, fata Babilonului” (50, 41-42).
Proorocul Iezechiel: „Şi vor scăpa cei ce vor fugi dintre ei, şi vor fi în munţi, ca nişte porumbiţe cercetătoare, şi pe toţi îi voi omărî, pe fiecare întru nedreptătăţile sale. Toate mâinile se vor slăbănogi, şi toate coapsele se vor spurca cu umezeală, şi se vor încinge cu saci, şi îi va acoperi pe ei spaima, şi peste toată faţa ruşine şi peste tot capul pleşuvire. Argintul lor se va lepăda în uliţe şi aurul lor se va trece cu vederea. Aurul lor nu va putea să-i mântuiască pe ei în ziua mâniei Domnului. Sufletele lor nu se vor sătura şi pântecele lor nu se va umple. Căci chin li s-au făcut nedreptăţile lor” (7, 16-19).

Tâlcuire
Aceştia sunt cei care vor fugi de la faţa lui antihrist prin munţi şi prin prăpăstii şi se vor mântui cu multe lacrimi.
Proorocul Iezechiel: Că aceasta zice Domnul Dumnezeu către Tir: „Au, nu de glasul căderii tale, când vor geme răniţii tăi, când se va scoate sabia în mijlocul tău, se vor clătina ostroavele?” Şi se vor pogorî de pe scaunele lor toţi stăpânitorii mării. Şi vor lua mitrele de pe capetele lor şi de îmbrăcămintea lor cea pestriţă se vor dezbrăca; cu spaimă se vor înspăimânta, pe pământ vor zace şi se vor teme de pierzarea lor şi vor suspina asupra ta. Şi vor începe a plânge pentru tine şi îţi vor zice: „Cum ai pierit şi te-ai surpat în mare, cetatea cea lăudată, care ai fost tare tu şi locuitorii tăi?” Şi se vor teme ostroavele de ziua căderii tale şi se vor tulbura ostroavele, în mare, de ieşirea ta. Că acestea zice Domnul Dumnezeu: „Când te voi pune pe tine, cetate pustiită, ca cetăţile cele ce nu se locuiesc şi voi aduce asupra ta adâncul şi te va acoperi apă multă, atunci te voi pogorî cu cei ce se pogoară în groapă, la poporul de odinioară şi te voi pune să locuieşti în adâncurile pământului” (26, 5. 15-20).
Proorocul Iezechil: „Fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând: Fiul omului! întăreşte faţa ta spre Gog şi spre pământul lui Magog, spre biruitorul căpeteniei lui Mesoh şi Tovel şi prooroceşte pentru dânsul şi zi lui: Acestea zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu asupra ta, Gog, şi asupra pământului lui Magog, biruitorul căpeteniei Mesohului şi Tovelului. Te voi aduna pe tine şi toată puterea ta, cai şi călăreţi îmbrăcaţi în platoşe toţi, adunare multă, scuturi şi coifuri şi săbii. Găteşte-te, găteşte-te, pe tine însuţi, tu şi toată adunarea ta cea adunată cu tine, şi vei fi Mie înainte-strajă. Din zile multe se va găti, în anii cei de pe urmă va veni, şi va veni la pământul cel stricat de sabie, adunaţi din neamuri multe, în pământul lui Israil (adică al creştinilor), care s-a pustiit din toate părţile; şi acesta dintru neamuri a ieşit şi vor locui în pace toţi. Şi te vei sui ca ploaia şi vei veni ca norul şi vei acoperi pământul şi vei fi tu şi toţi cei dimprejurul tău şi neamuri multe cu tine. Pentru aceea prooroceşte fiul omului, şi zi lui Gog: acestea zice Domnul: Oare, nu în ziua aceea, când va locui poporul Meu, Israil, în pace (adică creştinii), te vei ridica? Şi vei veni de la locul tău, de la marginea miezului nopţii şi neamuri multe cu tine, adunare mare şi putere multă. Şi te vei sui asupra poporului Meu Israil, ca un nor, să acoperi pământul, în zilele cele de pe urmă. Şi te voi aduce în pământul Meu, ca să cunoască toate neamurile când mă voi sfinţi Eu, întru tine, înaintea lor. Şi va fi ziua aceea, ziua în care va veni Gog asupra pământului lui Israil, zice Domnul Dumnezeu: „Sui-se-va mânia Mea. Şi, în râvna Mea, cu focul mâniei Mele am grăit, că va fi în ziua aceea cutremur mare pe pământul lui Israil.” Şi se vor clătina de faţa Domnului peştii mării şi păsările cerului şi fiarele câmpului şi toate jivinele, cele ce se târăsc pe pământ şi toţi oamenii, cei de pe faţa pământului, şi se vor sparge munţii, şi se vor afunda văile, şi tot zidul de pe pământ se va surpa. Sabia omului va fi asupra fratelui său. Şi-l voi judeca pe el cu moarte şi cu sânge şi cu ploaie înecătoare şi cu pietre de grindină şi foc, şi piatră pucioasă voi ploua peste el şi peste toţi cei ce sunt cu el, şi peste neamuri multe, care sunt cu el. Şi Mă voi slăvi şi Mă voi sfinţi şi Mă voi face cunoscut înaintea a multe neamuri şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul” (38, 1-9, 14-16 şi 18-23).
Proorocul Iezechiel : „Şi tu, fiul omului, prooroceşte asupra lui Gog şi zi: Acestea zice Domnul: «Iată, Eu sunt asupra ta Gog, căpetenia lui Mesoh şi Tovel. Te voi aduna pe tine, şi te voi povăţui pe tine, şi te voi sui pe tine de la marginea miezului nopţii şi te voi aduce pe munţii lui Israil. Şi voi pierde arcul tău din mâna ta cea stângă, şi săgeţile tale din mâna ta cea dreaptă. Te voi surpa peste munţii lui Israil şi vei cădea tu şi toţi cei dimprejurul tău şi neamurile cele ce sunt cu tine, da-se-vor la mulţime de păsări şi la toate zburătoarele şi la toate fiarele câmpului, te-am dat pe tine, să te mănânce. Pe faţa câmpului vei cădea, că Eu am grăit,» zice Domnul Dumnezeu. «Voi trimite foc peste Magog şi vor locui ostroavele în pace şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul. Şi numele Meu Cel Sfânt se va cunoaşte în mijlocul poporului Meu Israil şi nu se va mai spurca numele Meu cel Sfânt şi vor cunoaşte toate neamurile că Eu sunt Domnul Cel Sfânt în Israil.» Iată, vine şi vei cunoaşte că va fi precum zice Domnul: «Aceasta este ziua în care am grăit. Şi vor ieşi cei ce locuiesc în cetăţile lui Israil şi vor arde armele şi pavezele şi suliţele şi arcurile şi săgeţile şi toiegele de mâini şi lăncile şi vor aţâţa cu ele foc timp de şapte ani. Şi nu vor lua lemne din câmp, nici nu vor tăia din dumbravă, ci armele le vor arde cu foc şi vor prăda pe cei ce i-au prădat pe ei şi vor jefui pe cei ce i-au jefuit pe ei,» zice Domnul. «În ziua aceea, da-voi lui Gog loc numit mormânt în Israil, îngropare celor ce au venit la mare şi vor zidi împrejur gura văii. Şi vor îngropa acolo pe Gog şi toată mulţimea lui, şi se va chema atunci îngroparea lui Gog. Şi îi vor îngropa pe ei casa lui Israil, ca să se curăţească pământul în luna a şaptea, şi-i va îngropa pe ei tot poporul pământului şi va fi lor numită ziua în care M-am slăvit.» Aşa zice Domnul: «Şi vor trimite oameni, care vor umbla prin tot pământul şi vor căuta ca să îngroape pe cei rămaşi pe faţa pământului, ca să-l curăţească pe el; după luna a şaptea vor cerca. Şi tot cel ce va umbla pe pământ şi va vedea os de om, va pune semn lângă el, până când îl vor îngropa groparii, în cimitirul lui Gog, că şi numele cetăţii se va chema cimitir; şi se va curaţi pământul.» Şi tu, fiul omului, acestea zice Domnul Dumnezeu: «Grăieşte către toată pasărea zbură-toare şi către toate fiarele câmpului: Adunaţi-vă şi veniţi, adunaţi-vă din toate laturile dimprejur la jertfa Mea cea mare, pe care am jertfit-o vouă în munţii lui Israil, şi veţi mânca carne şi veţi bea sânge. Cărnurile uriaşilor veţi mânca şi sângele domnilor pământului veţi bea, berbeci şi ţapi şi viţei, toţi graşi. Şi veţi mânca grăsime de vă veţi sătura, şi veţi bea sânge de vă veţi îmbăta, din jertfa Mea pe care am înjunghiat-o vouă. Şi vă veţi sătura din masa Mea, de cal şi de călăreţ, de uriaş şi de tot bărbatul războinic,» zice Domnul. «Şi voi da slava Mea întru voi şi vor vedea toate neamurile judecata pe care am făcut-o şi mâna Mea pe care am adus-o peste ei»” (39, 1-21).

Tâlcuire
Acestea toate, câte le zice Proorocul, sunt pentru chinezi. Şi îi va pierde Domnul cu grindină de piatră, precum în vremea lui Isus Navi, când au intrat în pământul făgăduinţei şi se băteau cu cei de alt neam, şi câţi au rămas vii de la bătaie i-a pierdut Domnul cu piatră, aşa va face Domnul şi chinezilor, când vor veni în pământul creştinilor, în vremurile cele mai de pe urmă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu