Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

luni, 2 noiembrie 2009Nu va lepadati de Hristos! nu va insemnati cu 666!


de Maria Ioan Antonopol
Capitolul 1

SOSIREA EVENIMENTELOR

Pămîntul acesta, operăşi capodoperă a Marelui Creator, Dumnezeu, va fi distrus. Căci s-a apropiat vremea sfârsitului şi va trebui să se distrugă această lume, în care se petrec atâtea fapte groaznice - războaie, vărsări de sînge, foamete, cutremure -, şi să se creeze un pământ nou şi un cer nou (II Petru 3, 10-13).
Două sînt faptele cutremurătoare care vor veni în lume:
1. Războiul elino-turcesc (creştino-arab) cel care va pune capăt conflagraţiei mondiale; 2. A doua venire a Domnului. Războiul acesta distrugător, cum nu a mai fost vredata va preceda sfârsitul veacurilor. Sfinţii Părinţi şi profeţi ai Bisericii, cum ar fi Sfântul Metodic, Cosma al Etoliei, Agatanghel şi alţii vorbesc despre acest război1.
După aceasta va fi pace. Se va recunoaşte sediul Ortodoxiei în Constantinopol şi multe popoare păgîne care trăiesc astăzi departe de Dumnezeu se vor întoarce spre adevăratul Dumnezeu şi vor adera la Ortodoxie, care literalmente va străluci; şi o vor cinsti, şi se vor boteza milioane de oameni din Asia, Rusia, Africa şi alte neamuri.
Toate acestea se vor arăta ca să mântuiască milostivul Dumnezeu pe oameni şi să-i aducă pe calea dumnezeiască, să-i apere de Antihrist care foarte curând, împotriva acestora, va instaura dictatura sa mondială.

A DOUA VENIRE A DOMNULUI
Al doilea eveniment semnificativ din lume va fi a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.
Despre data când anume se va întâmpla a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Sf. Ap. Petru zice: "Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface şi pamântul si lucrurile de pe el se vor mistui" (II Petru 3, 10). Va veni, zice Petru, ca un fur noaptea şi cerurile se vor desface şi lucrurile de pe el vor pieri. Când Domnul a fost întrebat de ucenicii Lui când va fi a doua venire a Sa, a răspuns: "Venirea Mea va fi cunoscuta după semne":

A. Cînd mladiţa smochinului se face frageda şi odrăsleşte frunze,cunoaşteţi că vara este aproape (Matei 24, 32). La fel nu va trece generaţia acesta şi veţi înţelege reînfiinţarea statului Israel, care la anul 70 d.Hr. a fost distrus de romani, odată cu distrugerea templului. Catastrofa aceasta a lui Israel a fost proorocită de profeţii Miheia (3, 12) şi Iezechiel.
Profetul Amos mărturiseşte pentru ridicarea vechiului stat a lui David. Vedeţi, evreii din întreaga diasporă, din America, Rusia şi alte state, s-au adunat în Israel si pe 14 mai 1948 au înfiinţat statul Israel.
De atunci nu încetează întinderea politică la periferia Libanului, Palestinei, Siriei, prin consolidarea şi întinderea statului lor, care va dăinui aşa până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Şi astfel s-a împlinit unul din semne.

B. Decăderea clerului: Sf. Cosma al Etoliei scrie: "clericii vremurilor de pe urmă vor fi răi şi necredincioşi". Sf. Chiril zice: "se vor certa episcopii între ei si preoţii între ei". Ura şi decăderea clericilor va fi atât de mare, încît numai foarte puţini dintre preoţi vor păstra neveştejită credinţa lor; iar credincioşii vor fugi kilometri ca sa întâlnească un preot bun. Cei mai mulţi vor cădea sau cu trupul sau din cauza banilor şi atunci se vor certa mulţi unii cu alţii. Fiind dezlegat, Lucifer va lupta cu ură împotriva conducătorilor Bisericilor; va semăna discordia necredincioşilor contra acestora, şi astfel Lucifer se va interesa numai pentru afirmarea celor lumeşti, a lăcomiei celor iubitori de avere, a luxului şi a disputelor neîncetate.
Acestea toate nu trebuie sa-i deznadajduiască pe creştini, ci sa-i întărească şi să-şi asume obligaţia informarii tuturor oamenilor din jurul lor, pentru ca sa-i ferească a se însemna cu semnul lui Antihrist. Sf. Cosma al Etoliei scrie: "în zilele cele din urmă având nevoie de apostoli, apostoli vor fi toţi".
Adevăraţii apostoli se vor cunoaşte după fapte şi după cunoştinţele lor, pentru că cel sfătuit de prea puţinii clerici ramaşi va putea cu greu sa nu se însemneze, fiindcă cei mai mulţi dintre aceştia vor adera la Antihrist si vor lupta cu puterea satanei si cu mânie împotriva creştinilor care nu se vor însemna; mulţi vor trăda şi se vor lepăda de credinţa dreaptă. Aşadar, creştini, când veţi auzi pe preoţi că mărturisesc cu indiferenţă despre 666, săştii că aceştia vor porni cu Antihrist şi vă vor prigoni cu multă mânie. Atunci să nu primeşti sfat de la un astfel de diacon, preot sau arhiereu care îţi va zice să primeşti semnul cu 666. Unii ca aceştia te vor îndruma spre osânda veşnică, şi nu vor mai lucra în numele lui Dumnezeu, ci vor fi reprezentanţi ai satanei.
Cea mai mare si omorâtoare de suflet lucrare pentru creştini va fi însemnarea cu semnul lui Antihrist 666 sau cu sistemul de codificare prin linii. După însemnare nu va mai fi mântuire pentru creştin. Să fii recunoscător prietenului tău sau vecinului tău sau călăuză altei persoane căreia tu să-i zici ca să nu se însemneze, fiindcă cel care face aceasta nu va fi un om simplu, ci apostol şi mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos are grijă de mântuirea şi informarea creştinilor prin mobilizatorii Bisericii Lui, dotaţi cu vocatie de sus. Mobilizatorii Bisericii lui Hristos sunt cei aleşi prin credinţă şi înţelepciune, care vor ajuta spre informarea şi protejarea creştinilor, de a nu se însemna cu semnul diavolului 666. A nega că acest semn există înseamnă a nega existenţa diavolului si a planurilor sale. A refuza primirea semnului 666 înseamnă aţi păstra credinţa şi botezul tău; aceasta presupune mărturisirea lui Hristos, care a zis: "Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi si Eu pentru el înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri"(Matei 10, 32). Refuzul însemnării cu 666 constituie cea mai mare mărturisire si deschide larg porţile raiului. Se va face, aşadar, sfînt si moştenitor al împărăţiei cerurilor, iar dacă se lasă convins si-l va primi, se va osândi împreună cu diavolul în munca veşnică.
Prin refuzul semnului diavolului 666 omul se desparte de satana şi se uneşte cu Hristos, şi-L mărturiseşte pe Acesta, fâcându-se fiu şi moştenitor al lui Dumnezeu.

C. Vor cunoaşte binele toţi cei ce fac raul: in vremurile de apoi Dumnezeu Cel mult milostiv si drept va lumina pe to ţi (Ioil 3, 1-5): "Dar după aceea, varsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, si fiii şi fiicele voastre vor profeţi, batrânii voştri visuri vor visa iar tinerii voştri vedenii vor vedea". Va deschide minţile noastre si le va lumina, multmilostivul Dumnezeu, cu puterea de deosebire a semnelor, astfel încât să nu greşim, ca nu cumva sa ne însemnăm cu semnul lui Antihrist 666. Atunci cei care au rămas statornici în credinţă vor fi mobilizatorii Bisericii lui Hristos. "Şi se va propovădui aceasta Evanghelie a împărăţiei în toata lumea spre mărturie la toate neamurile si atunci va veni sfîrşitul", zice Hristos (Matei 24, 14).
Toate acestea alcătuiesc semnele venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi sunt descoperite pentru mântuirea credincioşilor Lui; ele îi luminează pentru ca să fie pregătiţi duhovniceşte pentru apariţia dictaturii mondiale a lui 666.

D. Apostazia omului.In zilele cele de pe urmă omul va ajunge la culmea nedreptăţii şi stricăciunii. Furia, invidia, clevetirea nebunia, nerecunoştinţa, trufia şi mândria, cruzimea, nedreptatea si înşelătoria vor fi fără precedent. Ateismul, blasfemia, abrogarea rânduielilor creştine vor fi trăsătura vremurilor celor de pe urmă. Curvia, preacurvia, traficul de carne vie, jaful,
intrigile, asasinatele, drogarea, otrăvirea, magia neagră vor triumfa zilnic. Familiile neîncetat se vor dezbina şi viaţa va deveni insuportabila. Aşadar în zilele cele de pe urmă lumea va ajunge în decăderea aceea în care ajunseseră oamenii pe vremea lui Noe. Aşa cum atunci erau indiferenţi pentru credinţa cea către Dumnezeu, tot aşa si astăzi oamenii nu cred si iau în râs Biserica si pe Hristos. După cum atunci potopul a venit pe neaşteptate şi fara de veste si i-a înecat, tot aşa pe neaşteptate si fără de veste va fi şi a doua venire a Domnului.
Sf. Ap. Pavel zice că: "ziua Domnului nu va sosi pâna ce mai înainte nu va veni lepădarea de credinţă si nu se va da pe faţa omul nelegiuirii, fiul pierzării". Şi în continuare: "pentru că taina fărădelegii se si lucrează, pâna cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale, si -l va nimici cu strălucirea venirii Sale" (II Tesalonicieni 2, 3-8). Aşadar apostazia va fi un semn al venirii Domnului nostru, când atâtea au atins culmea în zilele noastre.

E. Ştiinţa si turismul in zilele noastre cunoaşterea a ajuns la culmea înfloriri ei. Civilizaţia tehnică, cu succesele ei uimitoare si rapide, depăşeşte orice precedent între realizările omului. Zilnic se descoperă noi tehnici si mijloace tehnicostiinţifice, de comunicaţie, de locuit, de distracţie, de călătorie si de interes general care duc spre cele mai bune vârfuri ale vieţii materiale.
Dezvoltarea înfricoşătoarelor tehnologii au ajuns în situaţia de a înlocui puterile omului cu calculatoarele, astfel încât s ă scoată din uz mintea omenească.
Turismul, de asemenea, a ajuns la culmea înfloririi. Oamenii de pe toate continentele si de toate vârstele călătoresc de la un capăt la altul al pâmântului. Avioanele au apropiat continentele prin reducerea timpului de călătorie. Dumnezeu zice lui Daniel: "Iar tu Daniele, tine ascunse cuvintele si pecetluieşte cartea pâna la sfârsitul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-amanuntul si va creste ştiinţa" (Daniel 12, 4).
Aşadar ştiinţa si turismul sunt semne ale vremurilor celor de pe urmă.

F. Alte semne ale venirii lui Hristos vor fi cutremurele si foametea Se vor întâmpla cutremure numeroase si puternice la intervale mici mai înainte de sfârsitul lumii, care vor constitui începutul chinurilor. Aceea zice Domnul Atottiitorul ca "o singura dată am mântuit cerul si pamântul si uscatul şi împreună toate neamurile" şi au ajuns alese toate neamurile şi au
umplut locuinţa slavei acesteia. Vezi şi aceasta: "Munţii se cutremură înaintea Lui, si colinele se fac una cu pamântul; pamântul se zbuciumă în faţa Lui, lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea" (Naum 1, 5).
După toate acestea va predomina în lume o continuă incertitudine, tulburare, clocotire şi o continuă si zilnică chinuire. Universul va arăta ca un vas incendiat pregătit să fie distrus.
De asemenea va veni în lume foamete mare. "Foamete mare va fi în toată lumea". Vezi astăzi la popoarele subdezvoltate din Africa, Etiopia, s.a. care au căzut cumplit sub spectrul foamei. S-a constatat în mod oficial că mor de foame şi de diferite boli contagioase -holeră, tifos, ciumă s.a. -, anual circa 5 milioane de oameni. Cele mai multe state de pe pământ sărăcesc si foametea în zilele cele de pe urmă va spori neîncetat. BOLILE. in zilele cele de pe urmă vor spori înbolnavirile. Cancerul care biciuieşte omenirea si literalmente decimează neamul omenesc va spori în vremea aceea. Cei care au fost atacaţi de radioactivitate (Cernobîl) în aprilie 1986 vor muri negreşit de cancer. De remarcat ca Rusia, Franţa si altele, au spus că Cernobîl a constituit a treia trâmbiţă din Apocalipsă." Şi-a trâmbiţat al treilea înger şi a căzut din cer o stea uriaşă arzând ca o făclie, şi a căzut peste a treia parte din râuri si peste izvoarele apelor şi numele stelei se va chema Absintos. Si a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul si mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, si pentru că se făcuse amara" (Apocalipsa 8, 10-11). Absintos înseamnă amar si Cernobîl înseamnă rană amară; a treia trîmbiţă.
Boala SIDA. Sindromul imuno deficitar dobândit va fi noul bici al omenirii. Are o înspăimântătoare transmisibilitate şi Consiliul Mondial al Sănătăţii zice că în 5 ani se vor îmbolnăvi şi muri 100 000 000 de oameni. Boala aceasta pare a fi calul galben-vânăt. "Şi când s-a desfăcut pecetea a patra, am auzit glasul fiinţei a patra, zicând: Vino si vezi. Şi m-am uitat si iată un cal galben-vânăt si cel care şedea pe el era: Moartea; şi iadul se ţinea după el; si li s-a dat lor putere peste a patra parte a pamântului ca să ucidă cu sabie si cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pamânt" (Apocalipsa 6, 7-9).
Culoarea galben-vânăt este culoarea îmbolnăvirii de moarte şi ea se observă la cei bolnavi de SIDA. In zilele cele de pe urmă bolile contagioase se vor înmulţi. De asemenea morţile neaşteptate, afecţiunile cardiace, accidentele de circulaţie si într-un cuvânt populaţia va fi decimată continuu. Decimarea populaţiei nu va trebui să ne uimească si să ne afecteze pe noi creştinii. Va fi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care îngrijeşte de sufletul omului ca să nu piară. Vor fi omorâţi cei care refuză să se însemneze cu semnul lui Antihrist, îngrijindu-se de cele ale lui Dumnezeu pentru sufletul lor -fiindcă după însemnare nu există milă nici mântuire -, evitând astfel condamnarea veşnică.

va urma

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu