Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

joi, 12 noiembrie 2009


Va rog sa observati cate din cele scrise aici s-au intamplat deja!!!

Dumnezeu sa ne intareasca in dreapta credinta si sa ne fereasca de amagirea celui viclean!

danutza


Nu va lepadati de Hristos! Nu va insemnati cu 666!
( III)


ANTIHRIST
Demonii şi evreomasonii, cei care au pe buletinul de identitate imaginea lui 666, vor proclama împărăţia lui Antihrist şi, probabil, ca Mesia al lor în templul lui Solomon.
Iisus Hristos zice: "Eu am venit în numele Tatălui Meu şi nu Mă primiţi; daca altul va veni în numele lui pe acela îl veţi primi" (Ioan 5, 43). Evreii întrucât nu au crezut în El, L-au acuzat ca pe un om simplu, defâimând pe Cel ce S-a jertfit pe cruce. Până acum, de 2000 de ani, se luptă în aşteptarea lui Mesia al lor, Antihrist 666, pe care, prin lucrarea satanei, sa-l instaleze în templu. Aşa cum Iisus S-a născut din Fecioara Maria, tot aşa si Antihrist va fi de origine evreiască născut însă dintr-o evreica, desfrânată, din seminţia lui Dan, pentru ca să se creadă că s-a născut dintr-o fecioara. (Facere 49, 17)
Antihrist va fi un om, întrucît este imposibil ă întruparea diavolului. Va fi deci om care va lucra sub acţiunea satanei; "om având pe satana în el", adică purtător al satanei.
Acesta va primi toate puterile diavolului şi va face toate fărădelegile lucrând împotriva lui Dumnezeu şi a Bisericii Ortodoxe. Acesta va fi neplăcut înaintea lui Dumnezeu şi cu vicleşug împotriva oamenilor; va fi ca
o fiară, după cum se exprimă Sf. Ioan Teologul: "Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete si pe coarnele ei zece cununi împarateşti si pe capetele ei nume de hulă" (Apocalipsa 13, 1). După Sf. Metodic şi Ipolit, fiara Antihrist va proveni dintr-o viaţă tulbure şi desfrânată, va fi expresia şi culmea urâciunii, faptelor omeneşti, ale apostaziei si ruşinei. Va fi putregai şi amărăciune, rodul păcatului apostaziei omeneşti.
Adam a mâncat, Iuda a trădat, Antihrist va săvârsi fărădelegea blestemând pe Dumnezeu, pe Iisus, pe sfinţi, va ridica război înaintea sfinţilor şi va ademeni lumea; nedreptatea şi fărădelegea aceasta va veni în dauna oamenilor.
"Căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întîi nu va veni lepădarea de credinţă si nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne si de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării" (II Tesalonicieni 2, 3-4, 9).
Antihrist va face minuni prin magie. Imbrăcându-se la început cu faţa smerita, se va arăta la început drept, răbdător şi făcător de minuni.
Va curaţi pe leproşi, va învia morţi, va scoate demoni, va muta munţii (aparent), va merge pe mare, va face ziua întuneric şi întunericul zi, va întoarce soarele unde va dori. Işi va demonstra puterea prin închipuire şi va amăgi nu numai pe cei neînţelepţi, ci şi pe cei aleşi. Cea mai mare încercare a rătacitorului este sa întunece mintea oamenilor, şi prin tot felul de năluciri va băga "frica şi groaza în oameni". Va face în lume semne mincinoase, va face pe demoni să apară îngeri luminoşi, va prezenta armate false şi se va arăta pe sine înaintea oamenilor că se înalţă la cer în sunet de trâmbiţe si strigate lamentabile. Uneori se va înalta la cer, alteori se va pogori din cer, cu închipuire, şi va porunci demonilor ca să facă voia lui, pricinuind frică şi spaimă mare, şi-i va trimite pâna la marginile pâmîntului pentru ca să-l arate ca împărat si Mesia al lor. Cu toate acestea nu va face minuni adevărate, ci mincinoase; şi toate vor fi năluciri făcute cu puterea satanei. Cu toate acestea Antihrist va fi descoperit de doi martori sfin ţi, prooroci ai lui Dumnezeu, Ilie si Enoh; Antihrist va amăgi ochii oamenilor şi va face minuni false pentru ca să creadă oamenii ca morţii înviaza si leproşii se curăţesc. Deşi false, semnele magice vor impresiona atât de mult pe oameni încât vor scoate din minţi tineretul si dacă va fi cu putinţă şi pe cei aleşi. Va căuta să înşele, va depărta pe oameni de Dumnezeu si-i va amăgi pe credincioşii simpli, încercând sa-i îndepărteze de credinţa ortodoxă mărturisită prin adevăr.
Antihrist va face toate aceste lucrări magice ca să fie adorat de oameni ca un dumnezeu, înşelătorul va urmări aşadar ca să imite în toate pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru ca să fie crezut aşa cum a fost crezut Hristos.
Personalitate a fost Hristos, personalitate va fi şi Antihrist; împărat al cerului Hristos, împărat pamântesc Antihrist. S-a arătat Hristos ca mântuitor, ca miel, născut din Fecioară, la fel va face si Antihrist; se va naşte dintr-o desfrânata care va fi socotită fecioară. Din Galileea a venit Hristos, de acolo va veni si Antihrist. Hristos a trimis pe Apostolii Săi la neamuri ca să propovăduiască învăţătura Sa, în numele Sf. Treimi; şi Antihrist va trimite pe pseudo-apostolii săi, care vor lupta în numele lui, şi pentru diavol. Aşadar Antihrist va imita pe Hristos, numai că nu va purta crucea. După instalarea sa în templul lui Solomon, satana va intra în el
deplin; aşadar nelegiutul cu totul işi va atribui numele de mântuitor, socotindu-se pe sine eliberator şi dumnezeu. Se va instala pe tron în templul lui Dumnezeu, de unde va exercita o conducere tiranic ă peste toata lumea, ca împărat.
Antihrist după ce se va instala şi va amăgi poporul, va chema pe demoni si i se vor închina, apoi î şi va lua complici pe conducătorii de state. Cu toate acestea oamenii acolo unde nu vor accepta împ ărăţia lui Antihrist vor fi urâţi şi vor fi omorâţi de slugile lui, savârsindu-se păcate cutremurătoare pe pamânt.
Se va aşeza în mijlocul făţarnicilor si-şi va arăta fărădelegea cu toată sila si indecenţa. Se vor face toate cu servitute în dezordine, şi vor fi îngrozitoare, desgustătoare, urâte, violente, scârboase, cu sălbăticie si mânie, înspăimântătoare. Ca un îngâmfat şi viclean, Antihrist, va lupta în orice fel ca să arunce în prăpastia pierzării si a dezastrului neamul omenesc.
Atunci va zice oamenilor: cine poate sa se lupte cu mine? Care stăpân este atât de puternic asemenea mie? Care Dumnezeu este mai mare decât mine? "Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gura de leu. Si balaurul i -a dat ei puterea lui si neamul lui si stăpânire mare... Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au închinat fiarei zicând: cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea? Si i s-a dat ei gură ca să grăiască semeţii si hule şi i s-a dat putere sa lucreze timp de patruzeci si două de luni. Şi si-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca s ă hulească numele Lui si pe cei ce locuiesc în cer. Si i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască, şi i s-a dat stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul. Si i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pamânt, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat.


SEMNUL
Când va veni vremea instalării lui Antihrist pe tronul lui, şi după ce i se vor închina cei mari si cei mici, va cere să fie pus semnul lui pe mâna dreaptă sau pe frunte.
Sf. Ioan în Apocalipsă spune: "Şi-i va sili pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, pe cei bogaţi si pe cei săraci, si pe cei slobozi si pe cei robi ca să-şi pună semnul pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cine are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi sase" (Apocalipsa 13, 16-18).


Aşadar, întâi, după instalarea lui Antihrist va urma anularea banilor, şi nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă ceva dacă nu va avea semnul fiarei pe mâna dreaptă sau pe frunte.
Deci prin Sistemul de Guvernământ mondial, după cum este numit, evreomasonii şi comitetul 666 au drept scop anularea valutei, schimbând -o cu contabilitatea electronica. Cu Sistemul de Guvernământ Mondial vor controla şi se vor informa despre orice cont. Din sistemul acesta face parte şi sistemul de codificare prin linii care se aplica pe produse, dar şi pe oameni, care este o invenţie a evreomasonilor ca să controleze piaţa.
Codul de bare a fost pus în aplicare în America, unde sunt însemnaţi cu acest semn şi oamenii (vezi fotografia). Aşadar fiecare va primi un buletin de identitate cu sistemul de codificare prin linii al lui Antihrist.
ATENŢIE! Nu te amăgi zicând ca sistemul de codificare prin linii nu este nimic. Acesta este semnul şi buletinul de identitate al diavolului, si daca-l primeşti urmezi pe diavol.
Insemnarea pe mâna sau pe frunte se va face cu o rază laser.
In Orleans -Florida se gravează pe mâna cu lichid siliconic, prin injectare, care are proprietatea de a întări pielea, ca să fie tare şi durabilă, protejând cifra pe care cade energia electromagnetică; aceasta se va face prin ardere. Semnul va fi citit cu un aparat special de citire, fiindc ă va fi invizibil cu ochiul liber.
Toate, aşadar, mărturisesc că sfârsitul timpului a sosit, si vremea însemnării se apropie, si în tara noastră. (Dar nici România nu-i departe, dacă nu se vor lua măsuri de înştiinţare a credincioşilor creştini. N.T.). Deci însemnarea este în faţa noastră.
In SUA au fost însemnaţi cca. 25.000.000 americani iar fiara a pregătit recent 5 miliarde de înregistrări. Aşadar cât va fi populaţia pe pământ peste 10 ani (1997).
Fiara aceasta se va uni cu fiara din Europa şi cu alţi conducători, si fiecare individ va putea sa fie însemnat, printr-un procedeu foarte rapid, prin care va căpăta numărul său fizic împreună cu 666.5
Sf. Ipolit zice: "Si toţi vor veni către el pentru ca să i se închine si sa i se dea semnul fiarei, pe mâna dreaptă sau pe frunte, încât să nu poată nimeni ca sa-si mai facă semnul crucii nici ca sa-si mai însemneze cineva membrele trupului său, ci-l va adora pe Antihrist, si pocăinţă nu va avea, pentru ca se va împietri suflatul său, şi va fi ademenit la planul lui cu puţine alimente:si prin semnul 666 se va tăgădui botezul pe care l-am primit, se va tăgădui credinţa noastră si se va aduce închinare diavolului."
5 Adica sistemul american se va uni cu cel pus la punct de Uniunea Europeana.


ILIE ŞI ENOH
Inaintemergatorul celei de a doua veniri a Domnului, în vremea lui Antihrist, va fi Ilie. "Ilie va veni întâi şi va aşeza toate". Misiunea acestui sfânt va fi enorma şi preţioasa. Pentru ca sa-şi îndeplinească misiunea el va fi investit de către Dumnezeu cu autoritate asupra întregii lumii. Marele profet al lui Israel, care a fost răpit la cer într-o căruţă de foc, va veni pe pământ ca sa pregătească a doua venire a Domnului, după cum a făcut Ioan Inaintemergatorul. Lucrarea acestui sfânt va fi aceea de a se osteni, încercând să impună lumii autoritatea duhovnicească a lui Hristos. "Iată Eu trimit pe Ilie Tesviteanul şi mai înante de a veni ziua cea mare va întoarce inima părinţilor către fii si inima omului către curăţie" (Maleahi). Sf. Ioan Teologul scrie: "Si voi da putere celor doi martori ai Mei si vor prooroci, îmbrăcaţi in sac, o mie două sute şaizeci de zile. Aceştia sunt cei doi măslini si cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului a tot pământul" (Apocalipsa 11, 3-4).
Toţi Sf. Părinţi sunt de acord că profeţii Ilie şi Enoh vor da mărturie pe pamânt. Aceştia vor veni să-i întărească pe cei slabi în credinţa şi vor fi luptători de frunte şi biruitori cu cei ce mărturisesc biruinţa lui Hristos. Vor fi ca doi măslini folositori ai vor fi doi luminători; vor lumina omenirea 1260 de zile.
Ca aceşti doi sfinţi mutaţi la cer vor veni pe pământ ca să lumineze pe creştini, ca să se lupte cu Antihrist, ca să guste moartea, reiese din spusele Mântuitorului: "Nu este om care sa trăiascăşi sa nu vadă moartea".
Aceşti doi mari sfinţi prooroci vor fi ca doi luminători care vor conduce lupta duhovnicească pe pământ împotriva celor care lupta cu Biserica lui Hristos şi ei vor infrunta pe Antihrist în persoană.
Sfinţii vor avea puteri mari. "Şi dacă, voieşte cineva să-i vatame, acela trebuie să fie ucis. Aceştia au putere să închidă cerul, ca sa nu ploua în timpul prooroci ei lor, şi putere au peste ape să le preschimbe în sânge şi să bata pamântul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor vrea".
Pentru ca puterea lor va fi de la Dumnezeu, aceşti doi profeţi vor face minuni si semne înfricoşate, care vor fi făcute împotriva lui Antihrist care va amăgi lumea cu magia şi închipuirea. Aceşti doi sfinţi vor fi foarte de temut pe pamânt, ca să cunoască toţi propovăduirea lor. Vor lupta cu Antihrist cu răbdare şi vitejie, si vor da pe faţă amăgirea si nelegiuirea satanica a lui Antihrist, prin puterea cuvântului aspru, prin secetăşi prin transformarea stihiilor vor aduce la credinţa cea dreptă în Dumnezeu mulţime de oameni si mulţime de evrei. Iar pentru cei nepocăiţi, pentru cei care vor avea semnul fiarei 666 pregătită este pedeapsa focului veşnic de la Dumnezeu.
Din măreţia luptei sfinţilor vor crede numai cei bine intenţionaţi, oameni simpli, laici şi clerici. Totuşi nu se vor îndrepta toţi dupa mustrările sfinţilor. Conducătorii politici şi bisericeşti se vor îndepărta de la adevărata credinţă în Dumnezeu. Atunci sfinţii vor aduce în armata Bisericii lui Hristos foarte mulţi mireni cu combativitate fierbinte şi profunda credinţă alături de putinii clerici ce vor fi rămas credincioşi.
Infăţişarea nemiloasă a sfinţilor si verificarea violentă a politicienilor şi conducătorilor bisericeşti va provoca împotrivirea vehementă a acestora asupra sfinţilor, care îi vor considera "zgomotoşi, mânioşi", si vor primi mandat "de sus" ca sa-i prindăşi să-i ucidă prin uneltirea lui Antihrist.
Deci când cei doi vor sfârşi mărturisirea lor, Antihrist va face cu ei război si-i va birui. Aşa va omorî Antihrist "cu voia lui Dumnezeu" pe cei doi sfinţi, pentru ca el să bârfească în continuare. "Şi după cele trei zile şi jumătate, duh de viaţa de la Dumnezeu a intrat în ei, şi s-au ridicat pe picioarele lor, şi frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei" (Apocalipsa 11, 11).
Căci ura lui Antihrist şi a celor pecetluiţi de el va fi atât de mare încât trupurile sfinţilor vor fi lăsate neîngropate în piaţa din Ierusalim şi vor fi văzute de către toţi aşa cum s-a profeţit; aceasta cu ajutorul televiziunii. Văzând Antihrist şi cei pecetluiţi trupurile sfinţilor neîngropate vor sărbători cu mare bucurie diavolească că au învins pe sfinţi şi-şi vor trimite daruri unii altora.
Mîhnire şi durere, însă, va cuprinde pe creştini pierzând pe povătuitorii lor duhovniceşti.
Bucuria lui Antihrist şi a adepţilor lui nu va dura mult, deoarece, aşa cum am amintit, după trei zile şi jumătate vor învia. "{i din cer au auzit glas puternic, zicându-le: Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la cer, în nori, şi au privit la ei duşmanii lor" (Apocalipsa 11, 12).
După învierea celor doi sfinţi si suirea lor la cer, Antihrist mânios şi furios va prigoni pe creştini. Restul de trei ani şi jumătate va stăpâni cu mare şi aspră persecuţie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu