Totalul afișărilor de pagină

Faceți căutări pe acest blog

luni, 21 iunie 2010

SA CEREM REFERENDUM ANTICIP!

Pentru ca nu renunt la ideea de a lupta pentru organizarea referendumului referitor la documentele cu cip, public un articol aparut pe blogul apologeticum legat de acest lucru. Stiu ca am fost criticata de alti frati care scriu pe diferite bloguri pentru ca nu abandonez aceasta lupta, dar mie mi se pare ca ar trebui sa continuam, mai ales ca lupta este de fapt cu coruptia din Romania, cu aceia care s-au grabit sa ne vanda doar pentru ca au simtit ca e o afacere buna treaba cu actele biometrice.
danutza

REFERENDUM referitor la prezenta cipurilor biometrice in documentele de identitate

Petru Voda- 27 Noiembrie 2009 -
Va infor­mam ca in urma apelu­lui Par­in­telui Arhi­man­drit Iustin Pirvu de la Man­a­s­tirea Petru Voda — Neamt din 14 Ian­uarie a.c.(http://atitudini.com/apelul-parintelui-justin-parvu-din-14-ianuarie-2009/) s-a ini­tiat o cam­panie de infor­mare a opiniei pub­lice romanesti despre peri­colele mul­ti­ple ale noilor masuri leg­isla­tive care intro­duc in Roma­nia con­trolul elec­tronic al pop­u­latiei. OUG 184/2008, 207/2008, 55/2009, Legea 298/2008 si adoptarea ile­gala a direc­tivei UE 126/2006 de catre M.A.I., prin intro­duc­erea supraveg­herii elec­tron­ice gen­erale si crearea cadru­lui leg­isla­tiv pen­tru incal­carea unor drep­turi fun­da­men­tale ale omu­lui, incalca fla­grant mai multe arti­cole din Con­sti­tu­tia Romaniei, mai multe norme de drept intern si inter­na­tional, si nu in ultimul rind aduc atin­gere con­sti­in­tei reli­gioase a poporu­lui roman, crestin de 2000 de ani.

Dom­nule Presedinte,

In numele Sfin­tei Predanii a Bis­ericii noas­tre Orto­doxe si in numele sufer­in­tei nea­mu­lui din ultimele zeci de ani, am incer­cat sa ducem mai departe teza­u­rul de sfin­te­nie si de bunastare al aces­tui popor greu incer­cat. In intreaga noas­tra viata si mai ales in ultimii douazeci de ani, de cind am cti­torit Man­a­s­tirea Petru Voda, am dus o lupta con­tinua pen­tru trezirea si con­sti­en­ti­zarea poporu­lui fata de val­o­rile milenare ale sfin­tei cred­inte si ale nea­mu­lui nostru.

De aceea, soco­tim ca pro­mul­garea unor acte nor­ma­tive pre­cum OUG 184/2008, OUG 207/2008, OUG 55/2009, Legea 298/2008 si adoptarea ile­gala a Direc­tivei 126/2006 a UE de catre M.A.I., care, toate, pro­moveaza imple­mentarea cipurilor elec­tron­ice in actele de iden­ti­tate românesti, pe linga incal­carea fla­granta a unor arti­cole din Con­sti­tu­tia Romaniei si a unor norme de drept intern si inter­na­tional, aduce atin­gere con­sti­in­tei reli­gioase a nea­mu­lui nos­tru. Legatura din­tre aceasta tehnolo­gie si citeva semne apoc­alip­tice, ca si renuntarea la lib­er­tatile cucerite cu singe in Decem­brie 1989, nu se poate face in Roma­nia decit prin adoptarea legilor mai sus men­tion­ate, departindu-ne, prin impunere de sus, ofi­ciala, de implinirea mis­i­u­nii noas­tre in isto­ria de 2000 de ani de cres­tin­ism a aces­tui popor.

Astep­tam de la dom­nia voas­tra o rezolvare favor­a­bila, pe cit se poate, a dor­in­tei noas­tre de abrog­are a tuturor aces­tor masuri leg­isla­tive mai sus men­tion­ate. Dom­nia voas­tra sun­teti reprezen­tan­tul aces­tei natiuni si direct si indi­rect: Direct pen­tru ca sun­teti ales de natiune ca reprezen­tant in lupta cu greu­tatile si nevoile momen­tu­lui istoric prin care tre­cem, si indi­rect, pen­tru ca este la mijloc con­sti­inta morala a dom­niei voas­tre fata de poporul care va iubeste. Cres­tinii nos­tri au sug­erat inca de la inceput orga­ni­zarea unui Ref­er­en­dum pe tema actelor si supraveg­herii elec­tron­ice ca posi­bila solu­tie pen­tru abrog­a­rea aces­tor legi. Va stau inainte impli­carea directa si per­son­ala sau alegerea respon­s­abil­i­tatii pop­u­lare pen­tru implinirea setei de lib­er­tate si ade­var a nea­mu­lui nostru.

Soco­tim ca acum este momen­tul priel­nic sa prezen­tati un raspuns celor aproape un mil­ion de Romani care au sem­nat impotriva actelor si supraveg­herii elec­tron­ice, ala­turi de man­a­s­tirea noas­tra, de foarte multe man­a­s­tiri si paro­hii orto­doxe din tara si din strainatate, si de multe orga­ni­za­tii ale soci­etatii civile care ne-au sustinut si aju­tat, dar mai ales — ca o dovada a intere­su­lui pe care il avem fata de dum­neav­oas­tra si fata de acest neam crestin orto­dox. Este un moment priel­nic sa va deschideti in mod ofi­cial fata de astep­tar­ile poporu­lui, si sa fiti cit se poate de aproape de aspi­rati­ile noastre.

Soco­tim ca este un moment priel­nic si pen­tru prezenta dvs in viitor ca presed­inte ales al aces­tui popor, nascut crestin-ortodox. Ceea ce facem astazi nu ne reprez­inta atit politic, cit mai ales istoric, fiecare gest pe care il facem tre­buind sa fie pe linia incep­uta de inain­tasi de a urca poporul român pe cul­mile unei biru­inte cres­tine. Dom­nia voas­tra sun­teti un urmas al Sfin­tu­lui Voievod Con­stan­tin Brin­cov­eanu, si al mar­ilor voievozi Matei Basarab si Mihai Viteazul, care si-au scris cu litere de aur numele in isto­ria nea­mu­lui nos­tru. Acesta este momen­tul in care dom­nia voas­tra va puteti arata cit mai aproape de duhul si cit mai in asen­ti­men­tul poporu­lui si in spe­cial al batrinei noas­tre Orto­doxii din Europa de Rasarit. Dom­nia voas­tra reprezen­tati Tara si Nea­mul intr-un moment istoric deosebit, si va cerem sa fiti ala­turi de mil­ioanele de romani care ne sunt ala­turi, dar mai ales de acel mil­ion de cres­tini care s-au infor­mat si au sem­nat ala­turi de noi impotriva actelor elec­tron­ice. Va cerem sa fiti ala­turi de noi mai degraba decit ala­turi de intere­sele politice glob­al­izante si nive­la­toare. Ca neam crestin orto­dox, cerem sa fim respec­tati cu cred­inta si tra­di­ti­ile noas­tre milenare, de la care nu se cuvine sa ne abatem citusi de putin, avindu-i pilda pe inain­tasii mai sus pomeniti.

Solu­tia ceruta de cres­tini, Ref­er­en­du­mul asupra actelor si supraveg­herii elec­tron­ice, s-ar putea orga­niza in ace­lasi timp cu alegerile prezi­den­tiale, economisind timp si bani pen­tru orga­ni­zarea sa si pen­tru infor­mare, can­di­datii la cea mai inalta func­tie in stat tre­buind sa se implice activ in dez­baterea aces­tui subiect atit de fierbinte la nivelul intreg­u­lui popor. Cred­inta noas­tra este ca raspun­zind favor­a­bil dor­in­telor noas­tre si ale celor un mil­ion de români care au sem­nat ala­turi de noi si ale caror sem­na­turi in orig­i­nal vi le punem la dis­poz­i­tie, va veti bucura si de binecu­vintarea lui Dum­nezeu, si de pre­tuirea si spri­jinul intreg­u­lui nos­tru popor iubitor de lib­er­tate si de adevar.
Cu pre­tuire,

Staret al Man­a­s­tirii Sfin­tii Arhangheli, Arhi­man­drit Iustin Pirvu


SENATORUL IULIAN URBAN se adreseaza presedintelui Traian Basescu in privinta Referendumului pentru actele electronice

Domnului Traian Basescu, Presedintele ROMANIEI

Buna ziua,
Domnule Presedinte,
Stimati Domni Consilieri,

Prin prezenta va aduc la cunostinta mesajul monahului Filotheu Bălan, secretar al Mănăstirii Petru Vodă, legat de problema cererii de organizare a unui plebiscit national, un referendum constitutional care sa consulte vointa natiunii romane in privinta adoptarii actelor electronice cu cip.
Avand in vedere faptul ca cererea societatii civile este inregistrata la Presedintia Romaniei din septembrie 2009, va cer sa aveti amabilitatea de a da un raspuns acestui milion de romani care se pronunta in acest sens, semnaturile lor fiind detinute de Parintele Justin Parvu, staretul manastirii Petru Voda din judetul Neamt.

Fata de cele prezentate mai jos, va rog sa inaintati un raspuns public catre subsemnatul si catre romani.

Urban I. Iulian Senator de Ilfov Vicepresedinte al Comisiei Juridice din Senatul Romaniei Grupul Parlamentar al PDL din Senat
Mai jos va atasez propunerea de decret, pe care dorim sa o sustineti:

DECRET PREZIDENŢIAL

pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează eliberarea actelor de identitate

Art. 1. Se interzice folosirea circuitelor integrate de tip smartcard cât şi a oricărui tip de circuite electronice de identificare de la distanţă în actele de identitate ale cetăţenilor români (cărţi de identitate, paşapoarte, permise auto, carduri bancare, etc). Orice alte prevederi, contrare acestui articol, se abrogă.

Art.2. Datele care urmau să fie înscrise în aceste circuite vor fi trecute în celelalte elemente de înscriere securizată a datelor, din actul de identitate.

Art.3. Începând cu data prezentei legi actul de identitate a populaţiei revine la denumirea de Carte de Identitate.
Art.4. Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate aprobate prin Legea nr. 285 din 26/06/2003, cu modificările şi completările ulterioare ca şi Normele Metodologice de aplicare a ei se modifică corespunzător. Se modifică corespunzător şi prevederile OUG 207/2008, precum şi orice altă măsură legală care menţionează folosirea acestor circuite sau întăresc alte măsuri legale româneşti sau europene cu privire la prezenţa circuitelor electronice în actele de identitate româneşti.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

sat Petru Voda,comuna Poiana Teiului, jud. Neamt, Romania
Telefon: + 40 233257003
FAX: + 40 233 257257
E-mail: (Adresa de email este ascunsa din motive de securitate)
http://www.petruvoda.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu